Струмишкият апостол e среднобългарски книжовен паметник от ХІII век. Има 88 пергаментни листа с ниско качество.

Струмишки апостол
СъздаденХІII век
Оригинален езиксреднобългарски, кирилица

Написан е от писар на кирилица с глаголически вписвания.[1] Ръкописът представлява кратък изборен апостол. В края му има календар със славянските имена на месеците. Тъй като е част от колекцията на Павел Шафарик, ръкописът се споменава и като Шафариков апостол.

Ръкописът се съхранява в Прага, Народен музей (IX, Е 25, колекция от П. Й. Шафарик).[2]

  1. Милтенов, Я. Кирилски ръкописи с глаголически вписвания. – Wiener slawistisches Jahrbuch, 55, 2009, 191-291.
  2. Ръкописни книги до 14 век