Понятието търговец има 2 различни по обхват значения.

Професия

редактиране

Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занятие в смисъл на сделки за покупко-продажба – закупуване или продаване на стоки или услуги.

Професията на търговеца възниква в дълбока древност. За да се уредят взаимоотношенията и правата на търговците, е създадена нормативна база, която регламентира тяхната дейност.

Стопански субект

редактиране

Търговец в широкото си значение, използвано предимно в търговското право, е физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия в смисъл на стопанска дейност, наричана днес също бизнес.

Търговци в България

редактиране

Търговският закон изисква всеки търговец задължително да се вписва в търговския регистър на окръжния съд по седалището на търговеца.

Според Търговския закон на България търговците са следните видове:

Ако търговско дружество е собственост само на 1 лице, то се нарича еднолично.

Търговска дейност могат да извършват също и стопански субекти, регистрирани като гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите.

Търговци в ЕС

редактиране

В рамките на Европейския съюз, освен по националните законодателства, може да се регистрират също стопански субекти, регулирани от нормативната уредба на ЕС. Такива са:

Вижте също

редактиране