Фенолите са хидроксилни производни на бензена, при които хидроксилната група е директно свързана с ароматното ядро. В зависимост от броя на хидроксилните групи фенолите биват едновалентни, двувалентни, тривалентни и поливалентни. По-сложните феноли могат да съдържат в молекулата си повече от един фенолен остатък и според това се разделят на монофеноли, дифеноли, трифеноли и полифеноли. Най-известният едновалентен монофенол е карболът.

Монофеноли

редактиране
 • Едновалентни
 • Двувалентни
  • Катехол (1,2-дихидроксибензен, o-дихидроксибензен, пирокатехол, катехин, пирокатехин)
  • Резорцинол (1,3-дихидроксибензен, m-дихидроксибензен, резорцин)
  • Хидрохинон (1,4-дихидроксибензен, p-дихидроксибензен, хинол)
 • Тривалентни
  • Пирогалол (1,2,3-трихидроксибензен)
  • Хидроксихидрохинон (1,2,4-трихидроксибензен, хидроксихинол)
  • Флороглуцинол (1,3,5-трихидроксибензен, флороглуцин)

Дифеноли

редактиране
 • Дихидроксинафтоли
 • Трихидроксинафтоли

Трифеноли

редактиране
 • Трихидроксиантраценоли
 • Тетрахидроксиантраценоли

Полифеноли

редактиране
 • Танини
 • Лигнини
 • Флавоноиди
  • Катехини
  • Левкоантоцианидини
  • Дихидрохалкони
  • Халкони
  • Антоцианидини
  • Антоциани
  • Флавони
  • Флавоноли
  • Флаванололи