Hello, world (от англ. „Здравей, свят“) е компютърна програма – стандартен пример за програмиране в много учебници и ръководства. Широката му употреба се дължи на краткостта, съчетана с показването на основните елементи на всяка програма:

 • формат на командите в езика
 • команди за извеждане на съобщения към потребителя
 • заглавна и завършваща част (при някои езици, напр. блоковите процедурни езици)
 • извикване на външни модули (при езиците без входно-изходни операции в основната библиотека)
 • създаване на класове (при обектно ориентирани езици)

По тези причини това обикновено е първата програма, използвана от начинаещ програмист на даден език за програмиране. По-долу са дадени примери на някои от езиците.

Ada редактиране

  with Ada.Text_IO;

  procedure Hello is
  begin
    Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!");
  end Hello;

ALGOL редактиране

 begin
  outstring(1,"Hello, world!")
 end

Асемблер редактиране

„Само-акумулатор“ архитектура: DEC PDP-8, PAL-III асемблер редактиране

 *10          / Избиране на origin на адрес 10,
 STPTR,  0      / в авто-инткрементиран регистър (един от осем – 10-17)
 *200         / Избиране на origin за текстовата област
 HELLO, CLA CLL    / Изчистване на AC и Link
     TAD (STRNG-1) / Сетване на низовия указател в PRE-auto-increment регистъра
     DCA STPTR   /  :
 NEXT,  CLA CLL    / Изчистване на AC и Link още веднъж
     TAD I STPTR  / Взимане на текстов символ недиректно през PRE-auto-increment адрес
     SNA      / Скок ако не е нула (Не е достигнат края на низа)
     HLT      / В противен случай прекъсване при нула (края на низа)
     TLS      / Отпечатване на символа в АС принтиращата машина
     TSF      / Скок ако принтиращата машина е готова
     JMP .-1    / В противен случай – опитай отначало
     JMP NEXT   / Скок за следващия символ
 STRNG, 310      / H
     345      / e
     354      / l
     354      / l
     357      / o
     254      / ,
     240      / (интервал)
     367      / w
     357      / o
     362      / r
     354      / l
     344      / d
     241      / !
     0       / Край на низа

Първа сполучлива uP/OS комбинация: Intel 8080/Zilog Z80, CP/M Операционна система, RMAC асемблер редактиране

bdos  equ  0005H   ; BDOS стартова точка
start: mvi  c,9    ; BDOS функция: отпечатване на низ
    lxi  d,msg$  ; адрес на съобщението
    call  bdos
    ret       ; връщане в CCP
msg$:  db  'Hello, world!$'
end   start

Акумулатор + Индексен регистър: MOS Technology 6502, CBM KERNAL, ca65 асемблер редактиране

MSG:  .ASCIIZ "Hello, world!"
    LDX  #$F3
@LP:  LDA  MSG-$F3,X ; Зареждане на символа
    JSR  $FFD2   ; CHROUT (KERNAL), отпечатване на текущото устройство (екрана)
    INX
    BNE  @LP    ;
    RTS

Разширена акумулаторна машина: Intel x86, Linux, GAS редактиране

.data
msg:
  .ascii   "Hello, world!\n"
  len = . – msg
.text
  .global _start
_start:
  movl	$len,%edx
  movl	$msg,%ecx
  movl	$1,%ebx
  movl	$4,%eax
  int	$0x80
  movl	$0,%ebx
  movl	$1,%eax
  int	$0x80

RISC процесор: ARM, RISC OS, BBC BASIC's инлайн асемблер редактиране

.program
     ADR R0,message
     SWI "OS_Write0"
     SWI "OS_Exit"
.message
     DCS "Hello, world!"
     DCB 0
     ALIGN

RISC Процесор: MIPS редактиране

     .data
msg:   .asciiz "Hello, world!"
     .align 2
     .text
     .globl main
main:
     la $a0,msg
     li $v0,4
     syscall
     jr $ra

bash редактиране

 echo 'Hello world'

BASIC редактиране

Класически BASIC редактиране

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

Модерен BASIC редактиране

 PRINT "Hello, World!"
 END

BCPL редактиране

GET "LIBHDR"
LET START () BE $( WRITES ("Hello, world!*N") $)

C редактиране

 #include <stdio.h>

 int main(void)
 {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }

C++ редактиране

 #include <iostream>

 int main()
 {
   std::cout << "Hello, world" << std::endl;
   return 0;
 }

C# редактиране

 using System;

 class HelloWorldApp
 {
   public static void Main()
   {
     Console.WriteLine("Hello, world!");
   }
 }

Forth редактиране

  ." Hello, world!" CR

FORTRAN редактиране

  program hello
    write (*,*) 'Hello, world!'
  end program hello

Java редактиране

  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello, world!");
    }
  }

Принципно погледнато не е необходимо класът да е публичен. Ако класът е публичен както в примера е необходимо файлът съдържащ кодът на програмата да е със същото име като класът (включително главните и малките букви) и разширение java, т.е. Този пример трябва да се намира във файл Hello.java.

JavaScript редактиране

 document.writeln('Hello, world!');

LISP редактиране

(PRINT "Hello, world!")

MS-DOS batch редактиране

 @echo Hello, world!

За MS-DOS 3.0 или по стар:

 echo off
 echo Hello, world!

Pascal редактиране

  Program Hello;
  begin
    WriteLn('Hello, world!');
  end.

PHP редактиране

  <?php
  echo "Hello, world!\n";
  ?>

PL/I редактиране

  Test: proc options(main) reorder;
   put skip edit('Hello, world!') (a);
  end Test;

Пролог редактиране

  write('Hello world'),nl.

Python редактиране

  print('Hello World!')

Perl редактиране

Perl 5
  print "Hello world\n";
Perl 6
  say "Hello world";

Ruby редактиране

  puts "Hello, world!"

Seed7 редактиране

 $ include "seed7_05.s7i";
 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, world!");
  end func;

Tex редактиране

Hello world
\bye

Visual Basic редактиране

Sub Main
 MsgBox "Hello, world!"
End Sub

Visual Basic .NET редактиране

Module HelloWorldApp
  Sub Main()
   System.Console.WriteLine("Hello, world!")
  End Sub
End Module

XUL редактиране

XUL e xml базиран език, разработен от Mozilla.

<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin" type="text/css" ?>
<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
    align="center" pack="center" flex="1">
 <description>Hello, world!</description>
</window>

Източници редактиране