S-фрази

Уикимедия списък
(пренасочване от S22: Да не се вдишва праха)

S-фрази е българоезичен превод на понятието S-phrases (Safety phrases). Това понятие е съкращение от „препоръки за безопасност“.

Тези фрази се регламентират от Приложение IV на Директива 67/548/EEC на Европейския съюз, допълнена и разширена от Директива 2006/102/EC. Пълният списък редовно се публикува и обновява тук, където могат да се намерят преводи на други езици от ЕС.

S-фразите задължително се отпечатват върху етикетите на всички опасни вещества и техните производни. Те все още не са глобално хармонизирани, но се работи в тази насока.

(Забележка: липсата на някой номер означава, че препоръката е била заличена от списъка или заменена с друга)

Основни S-фрази

редактиране
 • S1: Да се съхранява под ключ.
 • S2: Да се пази далече от достъп на деца.
 • S3: Да се съхранява на хладно място.
 • S4: Да се съхранява далече от жилищни помещения.
 • S5: Да се съхранява под ... (подходяща течност, указана от производителя).
 • S6: Да се съхранява под ... (инертен газ, указан от производителя).
 • S7: Съдът да се държи плътно затворен.
 • S8: Съдът да се съхранява на сухо място.
 • S9: Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
 • S12: Съдът да не се затваря херметично.
 • S13: Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
 • S14: Да се съхранява далече от ... (несъвместимите материали се посочват от производителя).
 • S15: Да се съхранява далече от топлина.
 • S16: Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
 • S17: Да се съхранява далече от горими материали.
 • S18: Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
 • S20: Да не се яде и пие по време на работа.
 • S21: Да не се пуши по време на работа.
 • S22: Да не се вдишва праха.
 • S23: Да не се вдишва газа / дима / парите / аерозола (подходящата дума / подходящите думи се посочва / посочват от производителя).
 • S24: Да се избягва контакт с кожата.
 • S25: Да се избягва контакт с очите.
 • S26: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
 • S27: Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
 • S28: След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с ... (посочва се от производителя).
 • S29: Да не се изпуска в канализацията.
 • S30: Никога да не се добавя вода в този продукт.
 • S33: Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
 • S35: Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
 • S36: Да се носи подходящо защитно облекло.
 • S37: Да се носят подходящи ръкавици.
 • S38: При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
 • S39: Да се носят предпазни средства за очите / лицето.
 • S40: За почистване на пода и всички предмети, замърсени с този продукт, да се използва ... (посочва се от производителя).
 • S41: В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.
 • S42: При опушване / пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита (подходящата дума / подходящите думи се посочва / посочват от производителя).
 • S43: При пожар да се използва ... (да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: „Никога да не се използва вода!“).
 • S45: При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.
 • S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
 • S47: Да се съхранява при температура не по-висока от ... °C (посочва се от производителя)
 • S48: Да се съхранява овлажнен с ... (подходящото се посочва от производителя).
 • S49: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
 • S50: Да не се смесва с ... (посочва се от производителя).
 • S51: Да се използва само на проветриви места.
 • S52: Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения.
 • S53: Да се избягва експозиция – получете специални инструкции преди употреба.
 • S56: Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
 • S57: Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.
 • S59: Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването / рециклирането.
 • S60: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
 • S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.
 • S62: При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.
 • S63: В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой.
 • S64: При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание).

Комбинации

редактиране
 • S1/2: Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
 • S3/7: Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.
 • S3/7/9: Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно и проветриво място.
 • S3/9/14: Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от ... (несъвместимите материали се посочват от производителя).
 • S3/9/14/49: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от ... (несъвместимите материали се посочват от производителя).
 • S3/9/49: Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.
 • S3/14: Да се съхранява на хладно място, далече от ... (несъвместимите материали се посочват от производителя).
 • S7/8: Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
 • S7/9: Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.
 • S7/47: Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура не по-висока от ... °C (посочва се от производителя).
 • S20/21: По време на работа да не се яде, пие и пуши.
 • S24/25: Да се избягва контакт с очите и кожата.
 • S27/28: След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с ... (посочва се от производителя).
 • S29/35: Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
 • S29/56: Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
 • S36/37: Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
 • S36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
 • S36/39: Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите / лицето.
 • S37/39: Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
 • S47/49: Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура не по-висока от ... °C (посочва се от производителя)

Вижте също

редактиране