Адвербиализация

Адвербиализацията (от лат. термин за наречие – adverbium) е словообразувателен процес, при който форма на дума, принадлежаща към друга част на речта, напр. съществително, прилагателно или числително име, преминава към класа на наречията[1].

Например думата изненадващо по произход представлява сегашното деятелно причастие на глагола изненадвам в среден род, единствено число и като такова може да се използва като определение към съществителни имена, срв. изненадващо посещение. В изречението Обама изненадващо посети Афганистан обаче то пояснява глагола сказуемо посети и функционира като наречие за начин.

Наречието горе е стара форма за местен падеж на съществителното гора ('планина').

Адвербиализацията всъщност е вид конверсия – словообразувателен процес, при който една дума се образува от друга без помощта на морфеми, т.е. без изобщо формата ѝ да се променя. Този начин на възникване на нови думи е особено характерен за английския език. Така например от съществителното gift ('подарък') е образуван глаголът to gift ('подарявам'), срв. напр. I gifted a car to my nephew ('Подарих кола на племенника си').

ИзточнициРедактиране

  1. Стоян Стоянов (отг. ред.), Граматика на съвременния български книжовен език. Том 2 (1983)