Активно обучение

Активно обучение (на английски: аctive learning) е ъмбрела термин, отнася се за процес на усвояване на нови знания и умения посредством въвличането на обучаемите в извършването на различни щателно подготвени учебни дейности.

Активното обучение е начин на обучение, при което традиционната атмосфера в учебната зала (кратки, накъсани уроци, в лекционен стил, при които преподавателят е централната фигура, а обучаемите са пасивни) се заменя с грижливо подготвени учебни дейности, в които обучаемите играят централна роля. Тези учебни дейности могат да бъдат най-разнообразни – писане, четене, групова работа, дискусии, ролеви игри, казуси, групови проекти, симулации, семинари, решаване на проблеми и задачи, свързани с анализиране, синтезиране и оценяване.

Основните методи на АО са: проектно-ориентираното обучение (project-based learning), проблемно-ориентираното обучение (problem-based learning), ученето чрез опит (experiential learning) и ученето чрез проучване (inquiry-based instruction).

Значение на активното обучениеРедактиране

Някои изследвания в областта на когнитивната наука показват, че много хора имат стил на учене, при който традиционният лекционен стил на преподаване не е подходящ. Според Артър Чикъринг и Зелда Гемсън (Chickering, Gamson, 1987), за да бъдат активно въвлечени в процеса на обучение, учащите трябва не само да слушат, но също и да четат, пишат, обсъждат или решават проблеми. Най-важно е, че те трябва да се занимават и със сериозни мисловни задачи като анализиране, синтезиране и оценяване. Използването на техники за активно обучение в класната стая се счита за жизненоважно, заради съществено им въздействие върху обучаемите. Редица проучвания сочат, че стратегиите, насърчаващи активното учене, са по-добри от лекциите при развитието на умения за мислене и писане от страна на учащите.

Може би най-голямата пречка за прилагането на активно обучение е че преподавателите се притесняват от следните рискове:

 • учащите да не участват;
 • учащите да не прилагат висши форми на мислене;
 • учащите да не научат необходимото учебно съдържание

Други основни пречки за прилагането на активното обучение са:

 • влиянието на традиционния стил на преподаване;
 • оценката на собствените способности и самоопределянето на ролите;
 • дискомфортът и безпокойството, които промяната предизвиква;
 • ограничените стимули за развитие на способностите за промяна.

Някои специфични пречки за прилагането на активно обучение са:

 • ограниченото време на учебния час;
 • увеличаването на времето за подготовка;
 • потенциалната трудност за прилагане в по-големи групи;
 • липсата на нужните материали, оборудване и ресурси.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране