Анализът (от древно гр. ἀνάλυσις „разлагане, разчленяване, разделяне“) е операция на мислено или реално разделяне на цялото (предмети, свойства, процеси или отношения между предмети и явления) на съставни части, в процеса на опознаване или натрупване на практически опит.

Като допълнение към синтеза, методът на анализа позволява да се получи информация за структурата на предмета или обекта на изследване.

Анализът е метод на изследване: