Комплексен икономически анализ

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за икономическия термин. За математическия термин вижте Комплексен анализ.

Комплексен икономически анализ е термин от икономиката, с който се означава теорията, методологията и методиката на стопанската дейност на едно предприятие.

Ключовите принципи на комплексния икономически анализ са:

 • комплексност,
 • системност,
 • субординация между аналитичните показатели,
 • информационна аргументация на анализа,
 • превантивност,
 • непрекъснатост,
 • ориентация във времето и пазарното пространство,
 • чувствителност към влиянието на факторите,
 • ситуационна модулируемост,
 • алтернативност на оценките,
 • креативност към решения.

Предмет на анализа са микроикономическите явления и процеси и обуславящите ги фактори във фазите и етапите на трансформации и използване на капитала и активите на предприятието.

Обектите на анализа се конкретизират в инвестиционната, производствената, маркетинговата и финансовата дейност на предприятието. Ключови обекти на анализа са печалбата, рентабилността, разходите, приходите, активите, капитала и пасивите, финансовата устойчивост, паричните потоци, стопанския риск, финансовия риск, възможностите за застой, банкрут или подем.

Методи на анализРедактиране

Активни методи за анализ са:

Методологичен фундамент на анализа е съвременната философия, икономикс, математика, икономическа статистика и отраслови икономически науки. Особено тясна е връзката на анализа със счетоводството, съответно финансово и управленско счетоводство. Информационна база на анализа е финансовият отчет на предприятието — счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и други.

Ключови видове анализ са: нормативен, позитивен, хоризонтален, вертикален, оперативен, прогностичен и функционален. За оперативни решения твърде важен е т.н. „анализ на отклоненията“. Доминираща роля при комплексния икономически анализ във всякакъв план има анализът на счетоводния баланс на предприятието.