Аркус (компания)

"Аркус” АД е основан през 1965 г. първоначално като машиностроителен завод.

През 1999 г. дружеството е 100% частна собственост в т.ч. 74,32% на „Аркус България“ АД, гр. Лясковец. Аркус" АД е сертифицирана за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството ISO 9001 – 2000; AQAP-2110 – НАТО; EN-ISO 14001:1996 - екология; OHSAS 18001:1999 – безопасни условия на труд.

Основната дейност на „Аркус“ е производството на оръжия, като военната продукция заема 95% от стоковия обем. Продукцията на „Аркус“ е предназначена предимно за износ. Има пълен лиценз за търговия с оръжие и осъществява търговската си дейност, съгласно изискванията на разрешителния режим за търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба.

Годишните печалби на дружеството възлизат на 1 – 2 милиона долара. В него са заети около 1800 души.

От 2003 г. „Аркус“ АД, гр. Лясковец приема политиката на диверсификация на своята дейност като създава или влиза в съучастие в дружества с различен предмет на дейност от основния за „Аркус“ АД. Такива дружества са:

  • „Аркус строй“ ЕАД, гр. Лясковец – чиито предмет на дейност е проектирането и изграждането на административни и жилищни сгради,
  • „ОК-Олимп“ АД гр. Омуртаг – за производството на отливки от черни и цветни метали за машиностроенето,
  • „Дунав лизинг“ АД, с. Джулюница – производство и монтаж на алуминиева дограма, изработка на работно облекло, дървообработка и др. граждански услуги,
  • Медицински център „Аркус медикъл“ АД, гр. Велико Търново,
  • Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“, гр. В. Търново.