Ацил, ацилна група или ацилен остатък са термини от химията за означаване на остатък или функционална група от органична киселина. Използва се общо за да се подчертае функционалната значимост на остатъка, а не конкретна органична киселина.

Притежава окончанието -ил (систематично име -оил), по подобие на специфичните остатъци от органичните киселини, като например:

Забележка: Ацилните остатъци в несистематичните имена приличат на типичните алкилни остатъци – метил, етил, пропил, но представляват отделни класове съединения. В систематичното окончание за ацилните остатъци -оил, това недоразумение се избягва.