Балкански езиков съюз

Балканският езиков съюз е езиков съюз — група езици, които, без да имат общ произход, споделят определени граматически характеристики, — включващ няколко езика от Балканския полуостров.

Нито един от отделните езици в Балканския езиков съюз не споделя всички негови характеристики. Най-много характеристики споделят основните езици на съюза: източните южнославянски езици (българският, вкл. македонската норма и преходните говори), албанският език и източнороманските езици (румънски, армънски, мегленорумънски, истрорумънски). По-малка част от характеристиките се наблюдават при вторичните езици: гръцкия, балканския цигански, гагаузкия, сръбски език и балканските диалекти на турския език.[1]

Основните характеристики на Балканския езиков съюз са следните:

Приликите между балканските езици са забелязани още през 1829 г. от словенския езиковед Ерней Копитар. Понятието Балкански езиков съюз е въведено през 1958 г. от румънския езиковед Александру Росети.

Характеристики редактиране

Езиците от Балканския езиков съюз (албанският, българският, гръцкият и румънският) се отличават със следните характеристики:

 • Опростяване на именното склонение.
 • Сливане на дателния и родителния падеж (формите на единия падеж изпълняват функциите и на другия).
 • Единство на падежните форми, показващи място и направление.
 • Аналитични форми за изразяване на бъдеще време посредством спомагателен глагол или частица със значение „искам“. Това явление е характерно и за езици извън балканския езиков съюз, например за английския. Предполага се, че това явление се появява първо в гръцкия език в периода около I век и се разпростира върху останалите езици. В българския, албанския и новогръцкия език бъдеще време се образува с помощта на неизменяема частица, докато в румънския и сръбския се използват всички лични форми на спомагателния глагол.
 • Загуба на инфинитива и замяната му с лични глаголни форми в българския и новогръцкия. Това явление е характерно и за разговорния сръбски език, и за турските диалекти в Шуменско.
 • Наличие на задпоставен определителен член при съществителните имена в албанския, арумънския, българския и румънския. Това явление възниква вероятно под влияние на старобългарския език, защото отсъства от новогръцкия, където определителният член е предпоставен. Предпоставен е и определителният член в старогръцкия.
 • Аналитични форми за сравнителна степен при прилагателните имена.
 • Удвояване на допълненията чрез кратките форми на личните местоимения.
 • Употреба на кратките форми на дателния (в гръцкия — на родителния) падеж на личните местоимения като притежателни.
 • Множество прилики в строежа на изречението, които създават впечатлението за еднакъв строеж, осъществен с различна езикова материя (българска, гръцка, албанска или румънска).
 • Обща лексика, словообразувателни модели и фразеологизми, например израза „за много години“: албански për shumë vjet, гръцки χρόνια πολλά, румънски la mulți ani.

Обща лексика редактиране

Вследствие на многовековен контакт балканските езици развиват система от общи понятия.

Обща лексика на балканските езици

Произход албански арумънски български гръцки румънски сръбски турски
латински masã маса masă masa
латински tullë тухла τούβλο tuvlă tuğla
латински portokall purdicale портокал πορτοκάλι portocal portakal
? magar магаре - măgar магаре
? kopil copil копеле κοπέλι copil копиле
гръцки livadhë livadã ливада λειβάδι livadă ливада
гръцки dhaskal dascal даскал δάσκαλος dascăl
гръцки kuti cutii кутия κουτί cutie кутија kutu
славянски рухо ρούχο rufă рухо
славянски çuka ciucã чука τσούκα ciucă чука
турски bojë boi боя μπογιά boia боја boya

Балкански фразеологизми

български ще – не ще за много години
албански deshti – nuk deshti për shumë vjet
арумънски i vrei – i nu vrei ti multsã-anj
гръцки θέλει δε θέλει χρόνια πολλά
румънски vrea nu vrea la mulți ani
сръбски хтео – не хтео на многаја љета
турски ister istemez nice senelere

Анализи редактиране

Копитар смята, че тези общи черти произтичат от езиците на древните траки и илири. Сандфелд-Йенсен търси като причина за общото в балканските езици гръцкия, но той е периферен, слабо повлиян и слабо влияещ, липсват му някои важни черти, като задпоставеният определителен член и стремежът към аналитизъм, а и тезата на Копитар се обуславя от факта, че в повечето от общите особености на езиците от Балканския езиков съюз не могат да бъдат намерени в славянския и гръцкия език. Георг Солта предполага, че общите черти се дължат на латинския език от времето на римското владичество на Балканите, но твърде малко от посочените по-горе особености могат да се намерят в латинския и другите романски езици, с изключение на румънския, оформил се твърде късно в сравнение с българския и гръцкия.

Появата на Балканския езиков съюз е тясно свързана с формирането на балканските езици – български, румънски и албански, в чийто произход също има много неясноти. Това се вижда например от начина на обяснение на няколкото десетки общи думи изоглоси с древен произход в езика на албанците и румънците. Тъй като тези езици днес са териториално силно разделени, предполага се, че в миналото те са били в пряк физически контакт помежду си.

Финландският езиковед Линдстет въвежда през 2000 г. количествена мярка, т.нар. „балканизиращ фактор“, описваща степента на притежание на общите балкански признаци и изчислява, че македонският диалект на българския език има най-висок „балканизиращ фактор“ – около 12; с други думи, в българския език трябва да се търсят причините за появата на Балканския езиков съюз.

Бележки редактиране

 1. Детрез, Раймонд. Преднационални идентичности на Балканите // Даскалов, Румен и др. Преплетените истории на Балканите. Том 1. Национални идеологии и езикови политики. София, Издателство на Нов български университет, 2013. ISBN 978-954-535-793-0. с. 22 – 23.

Външни препратки редактиране

 • Езици на Балканите. Оксфордска изследователска енциклопедия. Лингвистика. Посетен на 28 август 2018 г.