Обемен разход

(пренасочване от Дебит)

Обемният разход (наричан още обемен дебит) е физична величина от механика на флуидите. Той дефинира обемът от дадено вещество преминаващ през напречно сечение за единица време. В повечето случаи веществото е флуид (течност или газ). Мерната единица за обемен разход в системата SI е m³/s. Често се използват и други мерни единици, например ml/min (200 ml/min кръв протича през сънната артерия на човека), или m³/h (1 милион m³/h природен газ протича през северния поток).

където:

: Обемен разход;
: Обем;
: Време;

Обемният разход е свързан със средната скорост на потока чрез зависимостта:

.

а с масовия разход чрез:

.

където:

: Масов разход;
: Плътност;

Обемният разход не е константа, тъй като не съществува закон за запазване на обема. Газовете променят обема си с повишаване на налягането или промяна в температурата значително (вж. Уравнение на Клапейрон-Менделеев). При течностите тази промяна е много малка и в повечето случаи може да се пренебрегне. За разлика от него, масовият разход е константен.

Вижте също редактиране