Денудация (от латински denudation - оголване) е процесът на оголване на скалите от изветрелите материали (елувия), продукт на изветрянето и отнасяне на разрушения материал. Денудацията може да се осъществява само под действието на гравитацията (срутвани, свличане) или в комбинация с някои от екзогенните сили – движещата се вода, въздух или ледени маси. В българската литература ерозията се разглежда като вид денудация, причинена от течащата вода. В англоезичната литература ерозията се използва като термин, заменящ денудацията и се говори за ерозия от вятъра, от ледниците и брегова ерозия.

  • Срутването е процес, при който става откъсване на части от скални или земни маси под действието на собствената им тежест. Образуват се срутища и сипеи.
  • Свличането е възможно при наклонен терен и наличие на хлъзгава скална основа. В резултат се образува свлачище. Лежащите над нея скални и земни маси се подхлъзват и свличат надолу често без да променят своята структура.

Вижте също редактиране