Дерсѐи, дерса̀и (Darsioi, Derraioi, Dersaioi) – тракийско племе, обитаващо равнинните части между реките Стримон и Нестос при крайбрежието на Егейско море. Според Херодот техни съседи са племената пайти, кикони, бистони, сапеи, едони и сатри[1], а според Тукидид – панеи, одоманти и дрои[2]. Срещат се и с имената дарсеи и дарсии[3], както и с разночетенията дерзеи, дерзаи и т.н.

Смята се, че името им, както това на дероните, с които често са отъждествявани, е производно на тракийското божеско име Дерайнос, известно от едно от тракийските прозвища на Аполон – Аполон Дерайнос.

ИзточнициРедактиране

  1. Херодот, VII, 110.
  2. Тукидид, II, 101, 3
  3. Хекатей, Peíodos gés, fr. 175