Бисто̀ни (Bistones) е името на тракийско племе, населявало земите по долното течение на р. Нестос (дн. Места) около Бистонското езеро (Бистонида[1]/Вистонида или Буругьол), района на селището Порто Лагос (Караагач), пристанище на гръцкото беломорско крайбрежие. Споменати са от Херодот в разказа му за похода на Ксеркс I през Втората Гръко-персийска война[2].

Епоним на племето е Бистон. Според Аполоний Родоски легендарният музикант Орфей е „владетел на Бистонска Пиерия - обиталище на музите[3]. Страбон споменава владетеля на бистоните Диомед[4], който - според Еврипид - е вождът, чиито месоядни коне (приучени към това от самия цар) взима Херакъл при осмия си подвиг[5].

В периода на елинската колонизация в земите на бистоните са основани колониите Абдера (наречена в памет на Абдер - приятел на Херакъл, убит от конете), Дикея и Стриме.

Бележки редактиране

  1. „...Бистонида, езеро с обиколка от около двеста стадия...“ Страбон, География, VII, фрагмент 43
  2. „...А тракийските земи, през които преминал, са следните: пети, кикони, бистони, сапеи, дерсеи, едони, сатри...“ Херодот, VII, 110
  3. Аполоний Родоски I, 14 – 24
  4. „...Бил е населен от траките бистони, над които царствал Диомед...“ Страбон, География, VII, фрагмент 43
  5. Еврипид, „Алкестида“, 482 – 498.