Долнолужишки език

Долнолужишкият език е един от официално признатите малцинствени езици в Германия. Говорен е от лужишките сърби в района на Бранденбург около град Котбус.

Долнолужишки език
dolnoserbšćina, dolnoserbski
/ˈdɔlnɔˌsɛrskʲi/
Страна Германия
Регион Централна Европа
Говорещи 6900 (2007 г.)
Писменост латиница
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Славянски
..-Западнославянски
...-Лужишки
....→Долнолужишки
Кодове
ISO 639-1
ISO 639-2 dsb
ISO 639-3 dsb
Долнолужишки език в Общомедия

За разлика от горнолужишкия език, долнолужишкият език е на границите на отмиране и изчезване.

Фонетични особеностиРедактиране

 • Преход на *č > c: *časъ > cas време и дори *č > s: *četyre > styri четири.
 • Палатализация на *t > ś пред предни гласни: *tixъ > śichy тих, *pǫtь > puś път.
 • Палатализация на *t > ź пред предни гласни: *dьnь > źeń ден, *desętь > źaseś десет.
 • Промяна r > š след беззвучни съгласни и пред a, o, u: *pravъ > pšawy десен, *bratrъ > bratš брат.
 • Промяна *dj > z, *tj > c (както във всички западнославянски езици).

Морфологични особеностиРедактиране

 • Шест падежа при имената.
 • Пазят се формите за двойствено число при имената и глаголите.
 • Изгубени са формите за простите минали времена (аорист и имперфект), които се употребяват в горнолужишки.
 • Долнолужишкият език пази и до днес супина (подобна на инфинитива форма, употребявана след глаголи за движение – среща се в старобългарските писмени паметници от 10 – 11 век).

Например:

 • njok spaś не искам да спя (инфинитив).
 • źi spat иди да спиш (супин).

Долнолужишка азбукаРедактиране

Dolnoserbski alfabet
Буква Название Буква Название Буква Название
A a a CH ch cha Ŕ ŕ eŕ, veke eŕ
B b bej I i i S s es
C c cej J j jot Š š
Č č čej K k ka Ś ś śej
Ć ć ćej Ł ł T t tej
D d dej L l el U u u
dźej M m em W w wej
E e e N n en Y y y
Ĕ ĕ jet, ĕt Ń ń Z z zet
F f ef O o o Ž ž žet
G g gej P p pej Ź ź źej
H h ha R r er

Влияние на немския езикРедактиране

Долнолужишкият език е много силно повлиян от немския език дори и във фонетично отношение — звуковете r/l се произнасят както в немски език. В лексиката има също огромен брой немски думи.

Външни препраткиРедактиране

РечнициРедактиране

Немско-лужишкиРедактиране

Лужишко-немскиРедактиране