Вижте пояснителната страница за други значения на Еон.

Еон е термин за обозначаване на период от време в геологията. Той е най-голямото подразделяне на геохроноложката скала.

Еоните са определени на базата на някакво забележимо събитие в историята на Земята. Например еонът фанерозой е започнал преди около 550 млн. години и обхваща периода след появата на живи организми с твърда черупка.

Един еон се разделя на няколко ери. Геоложките ери от своя страна се делят на периоди, а геоложките периоди се сътоят от епохи.

До скоро съществуваха само два еона – фанерозой и докамбрий. Бившите ери на докамбрия: хадей, архай и протерозой се считат за самостоятелни еони.

Сега живеем в еон фанерозой, ера ценозой, период кватернер и епоха холоцен.

Графично представянеРедактиране

ПалеопротерозойМезопротерозой

ХадейАрхайПротерозойФанерозой