Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност

икономическа дейност

Издаването на книги, периодични издания и друга издателска дейност е подотрасъл на издателската дейност в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност
КИД-2008
-J. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
-58. Издателска дейност
→58.1. Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност
58.11. Издаване на книги
58.12. Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13. Издаване на вестници
58.14. Издаване на списания и други периодични издания
58.19. Друга издателска дейност

Той включва издаването на книги, вестници, списания, фотографии, пощенски картички, календари, формуляри и други печатни продукти.[1]

ИзточнициРедактиране