Кариерата е съоръжение за добив на каменни блокове, трошен камък, пясък, баластра и други скални материали. Добивът обикновено се извършва по открит способ, но има и закрити кариери. Много кариери, особено такива за производство на алувиални материали, се наводняват по естествен път след тяхното изоставяне, като по този начин се образуват езера.

Кариера за добив на каменен материал