Кариера за добив на каменен материал

Кариерата е съоръжение за добив на каменни блокове, трошен камък, пясък, баластра и други скални материали. Добивът обикновено се извършва по открит способ, но има и закрити кариери. Много кариери, особено такива за производство на алувиални материали, се наводняват по естествен път след тяхното изоставяне, като по този начин се образуват езера.