Климатология, хидрология и геоморфология

катедра в Геолого-географския факултет на Софийския университет

„Климатология, хидрология и геоморфология“ е катедра по физическа география на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Тя е най-голямата и всеобхватна катедра във факултета, поради тематичното обединение на три природогеографски науки в нея – климатология, хидрология и геоморфология. Основана е през 1973 г. като катедра „Климатология и хидрология“, а от 2001 г. носи сегашното си име, когато бившата вече катедра „Картография и геоморфология“ се разпада. От нея се обособява новата катедра „Картография и ГИС“, а геоморфологията е причислена към дотогавашната катедра „Климатология и хидрология“.

Научни направления и дейности в катедрата редактиране

Климатология редактиране

Основните теми в научната и преподавателската работа в направление Климатология са:

 • формиране на регионалните климати;
 • режим и пространствено разпределение на климатичните елементи;
 • климатична подялба на България;
 • качество на атмосферния въздух;
 • синоптичен анализ.

Хидрология редактиране

Основните теми в научната и преподавателската работа в направление Хидрология са:

 • формиране на речния отток;
 • закономерности и колебания в речния отток;
 • хидроложка подялба на България;
 • подземните води като звено на водния кръговрат;
 • опазване и рационално използване на водните ресурси.

Геоморфология редактиране

Основните теми в научната и преподавателската работа в направление Геоморфология са:

 • съставяне на Националната геоморфоложка карта на България в М 1:100 000;
 • ендогенни и екзогенни земеповърхни форми, геоморфоложкото им картиране;
 • седиментологични изследвания и анализи на кватернерни континентални наслаги;
 • експертизи за проучвания по ОВОС по направленията „Земя и почви“ и „Геоложка среда“;
 • проучване и геоморфоложки експертизи на почвена и линейна ерозия във връзка с тяхното ограничаване за запазване на почвеното плодородие.

Магистърски програми редактиране

Към катедрата съществуват две магистърски програми:

Настоящи членове на катедрата редактиране

Бивши членове на катедрата с големи заслуги редактиране

Външни препратки редактиране