Копа е името на архаична буква от гръцката азбука, която днес не се използва. Тя е била 18-ата буква от азбуката и въпреки че е напълно изчезнала като съгласна, тази буква запазва ролята си на число със стойност 90 в гръцката бройна система. Съществували са два различни символа за копа – „Архаична копа“ (Ϙ ϙ) и „Числова копа“ (Ϟ ϟ).

Greek alphabet alpha-omega.svg
Гръцка азбука
Α α — алфа Β β — вита
Γ γ — гама Δ δ — делта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — зита
Η η — ита Θ θ ϑ — тита
Ι ι — йота Κ κ — капа
Λ λ — ламда Μ μ — ми
Ν ν — ни Ξ ξ — кси
Ο ο — омикрон Π π — пи
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тав Υ υ — ипсилон
Φ φ ϕ — фи Χ χ — хи
Ψ ψ — пси Ω ω — омега
Излезли от употреба
Digamma uc lc.svg(Pamphylian digamma uc lc.svg) Ϝ ϝ — дигама Stigma uc lc.svg Ϛ ϛ — стигма
Heta uc lc.svg Ͱ ͱ — хета San uc lc.svg Ϻ ϻ — сан
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Ϟ (Ϙ)— копа Greek Sampi 2 shapes.svg Ϡ (Ͳ) — сампи
Sho uc lc.svg Ϸ ϸ — шо
Qoppa uc lc.svg
Qoppa new uc lc.svg

Копа се появява в гръцката азбука като еквивалент на буквата Phoenician qof.png qōf от финикийската азбука и е била използвана за означаването на звук, който бил вид к, изговарян със задната част на гърлото (или по-точно [k_]), за разлика от капа, която била използвана за к. Разликата в изписването на двата звука обаче не била необходима, тъй като копа се използвала винаги пред /o/ и /u/, а капа в останалите случаи (т.е. разликата се появявала автоматично при изговаряне и е невъзможно [k_] да се намира пред други звуци освен /o/ и /u/). Поради тази причина копа не се запазва и е била постепенно заместена от капа.

Буквата Q в латинската азбука произлиза от Копа.