Купувачът е физическо лице, фирма или друга юридическа организация, на която продавачът продава стоките или предоставя услугите.

Вижте също редактиране

Продавач