Медика (на латински: Maedica; на старогръцки: Μαῖδικη) е антична област, обитавана от тракийското племе меди.

Според Александър Фол етнонимът меди е произлязал от топонима Медика, който се споменава за първи път от Аристотел, но това е спорно, защото, медите са известни още от Тукидид.[1]

Гаврил Кацаров ги свързва с т. нар. „медовитини“ или „стримони-витини“. Основавайки се на изследванията и на други автори, той формира идеята, че около 700 г. пр. Хр. траките-стримони били прогонени от долината на Стримон от пеоните. При това преселение те се установили в Мала Азия, където били известни като витини. Гаврил Кацаров ги нарича и медовитини, но Херодот не използва такова название.[2]

Медите и синтите са споменати от Тукидид във връзка с похода на одриския владетел Ситалк срещу македонския владетел Пердика II (ок. 454/452 – 453 г.) през 429 г. пр. Хр.[3]

Бележки редактиране

  1. Фол, Ал., Т. Спиридонов. Историческа география на тракийските племена до ІІІ век пр.н.е. и атлас. София, 1983.
  2. Кацаров, Г. Пеония. Принос към старата етнография и история на Македония. София, 1921.
  3. Тукидид. История на Пелопонеската война (ред. Хр. Данов, прев. М. Мирчев). София, 1979.