Нитритите са соли или естери на азотистата киселина. Нитритният йон е NO2. Известната сол е натриев нитрит.

Нитрит

Естери редактиране