Оцетна киселина (данни)

Тази страница дава допълнителни химически данни за оцетна киселина.

Структура и свойстваРедактиране

Структура и свойства
Показател на пречупване, nD 1,3716
Диелектрична константа, εr ? ε0 at ? °C
Диелектрична константа, ε 6,19 C2/(N·m2) при 25 °C
Сила на връзката ?
Дължина на връзката ?
Ъгъл на връзката ?
Magnetic susceptibility ?

Термодинамични свойстваРедактиране

Фазово поведение
Тройна точка 289,8 K (16,7 °C), ? Pa
Критична точка 593 K (320 °C), 57,8 bar
Специфична топлина на топене, ΔfusHo +11,7 kJ/mol
Ентропия на топене, ΔfusSo 40,5 J/(mol·K)
Специфична топлина на изпаряване, ΔvapHo +23,7 kJ/mol
Ентропия на изпаряване, ΔvapSo ? J/(mol·K)
Свойства на твърдо тяло
Стандартна енталпия на образуване, ΔfHosolid ? kJ/mol
Стандартна моларна ентропия,
Sosolid
? J/(mol K)
Топлинен капацитет, cp ? J/(mol K)
Свойства на течност
Стандартна енталпия на образуване, ΔfHoliquid −483,5 kJ/mol
Стандартна моларна ентропия,
Soliquid
158 J/(mol K)
Топлинен капацитет, cp 123,1 J/(mol K)
Свойства на газ
Стандартна енталпия на образуване, ΔfHogas ? kJ/mol
Стандартна моларна ентропия,
Sogas
282,8 J/(mol K)
Топлинен капацитет, cp 63,4 J/(mol K)

Спектрални данниРедактиране

UV-Vis
λmax 207 nm
Коефициент на поглъщане, ε ?
ИЧ
Основни ленти на поглъщане 2937, 1758, 1714, 1414
1294, 629, 481 cm−1
ЯМР
Протонен ЯМР δ CDCl3 2,10 (3H), 11,42 (1H)
Въглерод-12 ЯМР δ CDCl3 20,8, 178,1
Други ЯМР данни
МС
Маси на
главните фрагменти
60 (75%), 45 (90%),
43 (100%), 42 (13%), 15 (17%)

БележкиРедактиране

Освен където е обявено друго, данните се отнасят за стандартна околна температура и налягане.

Права са приложими.