Печалбата е краен резултат от дейността на предприятието и представлява разликата между приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи от една страна и от друга – разходите за дейността, финансовите разходи, извънредните разходи и корпоративните данъци. Печалбата е абсолютен показател, който характеризира количествено дейността на предприятието.

В счетоводния баланс финансовия резултат – печалба или загуба, се записва в раздела „Собствен капитал“, а когато е загуба – с отрицателен знак. Собственият капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат за текущия период.[1]

В зависимост от степента на обхващане на приходите и съответстващите им разходи се различават следните видове печалба: 1. Оперативна (текуща) печалба; 2. Балансова (счетоводна) печалба; 3. Облагаема (фискална) печалба; 4. Чиста (нетна) печалба.[2][3]

ИзточнициРедактиране

  1. Обща теория на счетоводството, Стоян Стоянов, Камелия Савова, София, 2010, УИ „Стопанство“, с. 31
  2. Ван Хорн, Дж. К. ”Основи на финансовото управление”, Изд. ”Финанси и статистика”, Москва, 1999
  3. Луканов, К. „Финансово управление на предприятието“, Изд. ”ИМН”, Пловдив, 2007