Печалба в икономиката представлява разликата между приходите от дейността, финансовите и извънредните приходи от една страна и от друга – разходите за дейността, финансовите разходи, извънредните разходи и корпоративните данъци.[1] Печалбата е абсолютен показател, който характеризира количествено дейността на предприятието.

В счетоводния баланс финансовия резултат – печалба или загуба, се записва в раздела „Собствен капитал“, а когато е загуба – с отрицателен знак. Собственият капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат за текущия период.[2]

В зависимост от степента на обхващане на приходите и съответстващите им разходи се различават следните видове печалба:

  1. Оперативна (текуща) печалба;
  2. Балансова (счетоводна) печалба;
  3. Облагаема (фискална) печалба;
  4. Чиста (нетна) печалба.[3][4]

Източници редактиране

  1. Думата в РБЕ
  2. Обща теория на счетоводството, Стоян Стоянов, Камелия Савова, София, 2010, УИ „Стопанство“, с. 31
  3. Ван Хорн, Дж. К. ”Основи на финансовото управление”, Изд. ”Финанси и статистика”, Москва, 1999
  4. Луканов, К. „Финансово управление на предприятието“, Изд. ”ИМН”, Пловдив, 2007