Понятието плевел в земеделието се отнася до всеки див или полукултурен вид, който се намира в посева (насаждението) от културни растения въпреки волята на човека (производителя). В посева (насаждението) често попадат по различни причини и културни растения, които оказват същите вреди като плевелите, поради което е прието да се наричат условни плевели.

Вреда от плевелите редактиране

Вредата от плевелите се проявява повсеместно, ежегодно и през целия вегетационен период, във всички посеви и насаждения. Плевелите:

 • Влошават условията за развитие на културните растения, тъй като:
  • усвояват влагата в почвата
  • усвояват хранителните вещества в почвата
  • заглушават или засенчват културните растения
  • паразитните плевели черпят храна директно от растенията
 • Спомагат за развитието и разпространението на болестите и неприятелите по културните видове, тъй като са техни основни или междинни гостоприемници.
 • Затрудняват извършването на механизирани работи, в т.ч.:
  • на обработката на почвата – намирайки се посева или причинявайки полягане на културните растения;
  • на прибирането – увивайки се около културните растения и т.н.
 • Влошават качеството на продукцията. Примери:
  • Къклицата, попаднала в зърното от пшеница и оттам в брашното, придава на хляба горчив вкус;
  • някои плевели, попаднали във фуража и консумирани от животните, влошават цвета и вкуса на млякото;
  • редица плевели са отровни и, попаднали в продукцията, я правят опасна за живота и здравето на хората и животните;
  • редица плевели имат бодли и осили, които нараняват устната кухина на продуктивните животни и т.н.

Биологични особености на плевелите редактиране

Дивите плевели проявяват силна приспособимост към условията на средата и към определени култури, което затруднява борбата с тях. Ето по-важните общи биологични особености на плевелите:

 • Лесно разпространение. Голяма част от плевелите са приспособени за лесно разпространение на големи разстояния чрез:
  • вятъра
  • водата (стичаща се след валеж вода)
  • животните – като полепват по козината им или са устойчиви на храносмилателната им система и запазват къляемост след изхвърлянето им с фекалиите;
  • човека и машините – като полепват по дрехи и пр.
 • Висок коефициент на размножаване, като:
  • образуват голям брой семена от едно растение (до 5 млн. при щира)
  • запазват къляемостта на семената продължително време (4 – 7 години)
  • размножават се вегетативно чрез коренища и подземни стъбла (троскот, балур, повитица)
 • Приспособяване към неблагоприятни условия – виреят успешно както при влажни, така и при сушави условия, както на богати, така и на бедни почви, пластични са към реакцията на почвения разтвор.
 • Други особености:
  • да се осеменяват преди узряването на културния вид
  • да дават по няколко поколения на година
  • да формират подобни по големина и форма семена, както културния вид, към който са приспособени (това пречи за тяхното почистване) и пр.

Биологични групи плевели редактиране

Според начина на хранене плевелите се делят на:

 • непаразитни (автотрофно, самостоятелно хранене)
  • монокарпни – еднократно плододаващи, едногодишни и двугодишни видове
  • поликарпни – многократно плододаващи многогодишни видове.
 • паразитни (хетеротрофно, несамостоятелно хранене)

Пълната биологична класификация на плевелите в България има следния вид:

Непаразитни плевели редактиране

А. Монокарпни редактиране

Б. Поликарпни (многогодишни) редактиране

 • Размножаващи се предимно чрез семена
  • Чимообразуващи
  • С брадат корен
  • С вретеновиден корен
 • Размножаващи се предимно вегетативно

Паразитни плевели редактиране

А. Пълни паразити редактиране

Борба с плевелите редактиране

Вижте също редактиране