Тази статия е за радиозасичането като техническа дейност. За спорта вижте спортно радиоориентиране.

Радиозасичането е пасивна радиопеленгация, която има за цел да определи точното местоположение на един или повече радиопредаватели. Има два основни принципа – триангулация и маневриране по силата и посоката на сигнала. Радиозасичането е елемент от радионавигацията, аварийно-спасителните дейности и радиоелектронното противодействие за целите на отбраната и националната сигурност. Радиозасичането е в основата на спортното радиоориентиране.

Схема за радиотриангулация

Радиотриангулация редактиране

Триангулацията се осъществява в три последователни стъпки:

  1. определя се точното местоположение на приемната станция (на схемата – точка А);
  2. чрез антена с тясна насоченост, която се върти около собствената си ос, се определя посоката, от която засичаният сигнал постъпва с максимална сила;
  3. на топографска карта се построява вектор от приемната станция в посока към сигнала – пеленг или директриса (на схемата –  ) и се определя ъгълът θ между посоката Север (на схемата –  ) и направлението на директрисата – азимут.

За осъществяване на триангулация са необходими две станции или след построяване на директрисата и определяне на азимута, приемната станция да смени своето местоположение и да извърши ново определяне. Когато са известни две или повече местоположения на приемане на сигнала, те се отбелязват на топографска карта и се построява правата AB, на която лежат. Въз основа на определените азимути (θ1 и θ2) и директриси (на схемата –   и  ), местоположението на излъчващата станция C се определя като сбора от вътрешните ъгли на триъгълника, в който са известни ъглите α и β (α + β + γ = 180), или като височината h от С към АВ, за която е в сила:

 

Триангулацията се използва за радионавигация, когато се определя местоположението на кораби, самолети и спътници от Земята. Прилага се и за целите на отбраната и националната сигурност, както и за осъществяване на административен контрол на радиолюбителската дейност.

Маневриране по силата и посоката на сигнала редактиране

Маневриране се осъществява, когато приемащата станция се намира в движение и определя своя курс по силата и посоката на един или повече източници на радиосигнали. Маневриране се осъществява за целите на:

Галерия редактиране

Източници редактиране

Звездев, Димитър и др. Радиозасичане – ръководство за радиолюбители. София, Техника (Ямбол: Г. Димитров), 1988. с. 177.

Външни препратки редактиране