Радиус (остар. полупречник) наричаме разстоянието от центъра до периферията на окръжност или сфера.

Радиусът обикновено се обозначава с малката латинска буква r. Използва се във формулата за изчисляване на дължината на окръжност и формулата за изчисляване на лице на кръг. Терминът идва от латинската дума radius, която означава „лъч“, но също така и спица на колело.

Формули за окръжности редактиране

Изчисляване на радиус от обиколка редактиране

Радиусът на окръжност с обиколка C е

 

Изчисляване на радиус от площ редактиране

Радиусът на окръжност с площ A e

 

Изчисляване на радиус по три точки редактиране

За да изчислим радиуса на окръжност, преминаваща през три точки P1, P2, P3, може да се използва следната формула

 

където θ е ъгълът  

Формули за правилни многоъгълници редактиране

Тези формули важат за правилен многоъгълник с n на брой страни.

Изчисляване на радиус от дължината на страната редактиране

Радиусът може да бъде изчислен от дължината на страната s като:

  където  

Формули за хиперкуб редактиране

Изчисляване на радиус от дължината на страната редактиране

Радиусът на d-измерен хиперкуб със страна s е