Селско, горско и рибно стопанство

стопански отрасъл

Селско, горско и рибно стопанство е един от 20-те основни отрасъла на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Селско, горско и рибно стопанство
КИД-2008
→A. Селско, горско и рибно стопанство
01. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
02. Горско стопанство
03. Рибно стопанство

Секторът обхваща извличането на продукти от растения и животни чрез тяхното отглеждане в предназначени за това стопанства или направо от естествената им среда.[1] Той включва селското стопанство (растениевъдство и животновъдство), горското стопанство (включително дърводобива), рибното стопанство (включително стопанският риболов), стопанският лов и пряко свързаните с тях спомагателни дейности.

БележкиРедактиране