Списък на реките в Северна Македония

Уикимедия списък

В Република Северна Македония има над 360 реки с дължена над 10 km. Те се отнасят към 5 главни водосборни басейна: Егейско море, Адриатическо море, Черно море и един безотточен водосборен басейн на Преспанското. От своя страна водосборния басейн на Егейско море се поделя на два основни водосборни басейна – този на река Вардар, обхващащ над 3/4 от територията на страната и този на река Струма, простиращ се в югоизточната част на Северна Македония. Към водосборния басейн на Адриатическо море пренадлежи река Черни Дрин, лява съставяща на река Дрин, вливаща се в Адриатическо море на албанска територия. Към водосборния басейн на Черно море принадлежи най-горното течение на река Южна Морава, дясна съставяща на Велика Морава, която е десен приток на Дунав.

Карта на реките и езерата в Северна Македония.
Карта на водосборните басейни в Северна Македония.
Егейско море:      Вардар      Струма
Адриатическо море:      Охридско езеро и Черни Дрин      Преспанско езеро
Черно море:      Дунав

На базата на тези водосборни басейни е съставен списъкът с реките на Северна Македония. За по-големите реки е отразено какъв приток е (ляв → или десен ←), нейната дължина в km и площта на водосборния ѝ басейн в km². Реките, които са частично на територията на Северна Македония са обозначени със звездичка и ако има данни е показана и тяхната дължина (в скоби) на територията на Северна Македония. Звездичките пред имената на реките показват от кой парядък е раката: * - първи порядък; ** – втори порядък (приток на река от първи порядък); *** - трети порядък и т.н. Изброяването на притоците, притоците на техните притоци и т.н. става от извора към устието на съответната река.

Водосборен басейн на Егейско мореРедактиране

Вардарски водосборен басейнРедактиране

Водосборен басейн на Дойранското езероРедактиране

(чрез река Гьолая се оттича в река Вардар)

Струмски водосборен басейнРедактиране

Водосборен басейн на Адриатическо мореРедактиране

Дрински водосборен басейнРедактиране

Водосборен басейн на Черно мореРедактиране

Дунавски водосборен басейнРедактиране

Безотточен водосборен басейнРедактиране

Водосборен басейн на Преспанското езероРедактиране

Вижте същоРедактиране