Стружки говор

български диалект от крайната югозападна група югозападни говори

Стружкият говор е български диалект[1] от крайната югозападна група югозападни говори. Говори се в рамките на Северна Македония - в град Струга и някои от околните му села.

Македонската диалектология разглежда стружкия говор като диалект на т. нар. македонски език.

Характерни особености редактиране

Стружкият говор показва редица сходства с близкостоящите градски охридски и вевчанско-радожденски говор.[2]

 • Сливане на две съседни гласни в една дълга гласна: глàа > глā (глава), змѝи > змӣ (змии).
 • Преход вй, когато е пред гласна: йъ̀же (въже)
 • Съчетание чер-: чèрен, черèша.
 • Употреба на агломеративна форма при лични и роднински имена от м. р.: Го вѝде Стойàна (Видя Стоян).
 • Окончание -ови, -ои за мн. ч. при едносрични съществителни от м. р.: лèбови, лèбои (хлябове)
 • Глаголно окончание за 3 л. ед. ч. сег. време: ѝмат (има), нòсит (носи).
 • Суфикс -в- при глаголи от типа: кỳпвит (купува), кàжвит (казва).
 • Времеви конструкции на ѝма и сум с минало страдателно причастие: ѝмам пѝсано (написал съм), сум дòйден (дошъл съм)
 • Употреба на тройно показателно местоимение: той, овой, оной, както и на тройно членуване (-от, -ов, -он).
 • Ударение върху третата сричка.

А се отличава от тях по следните характеристики:

 • Праславянското *tj застъпено и като шт, и като шч: плèштиплèшчи (плещи)
 • Праславянското *dj застъпено и като жд, и като ждж: сàждисàжджи (сажди).
 • Застъпник на стб. ѫ е гласната ъ: път пръ̀чка
 • Групата ъл / лъ се представя само с ъл
 • Вмъкване на съгласната т в съчетания ср: стрèбро (сребро), стрèда (среда)
 • Вмъкване на съгласната д в съчетания зр: здрел (зрял)
 • Изпускане на гласната о при съчетания -ова- и -ове-: чвек (човек), твàрено (товарено)
 • Глаголно окончание за 1 л. ед. ч. само в при глаголите от III спрежение.
 • Частици ке и че за образуване на бъдеще време (сравни с книжовното ще).
 • Употреба на предлога от за притежание.
 • Употреба на предлога на в конструкции за означаване на пряко допълнение при одушевени обекти: Го вѝкна на мòмчета.

Вижте също редактиране

Източници редактиране