Хидролизата (от старогръцки: ὕδωρ – „вода“ + λύσις – „разлагане“) е процес на взаимодействие на вещества с вода, което води до образуване на различни химични съединения (киселини, основи и др.).[1] Това често е обратим химичен процес, при който молекулите на разтвореното вещество встъпват във взаимодействие с диполите на водата.

Общ механизъм на хидролизната реакция.

Взаимодействието на йоните на водата, при което разтворът придобива киселинен или основен характер, се нарича хидролиза на соли. Хидролизират соли, получени от слаба основа и слаба киселина, силна основа и слаба киселина, слаба основа и силна киселина. Не хидролизират соли, получени от силна основа и силна киселина. Водата се йонизира до хидроксидни аниони и хидрониеви катиони.

Хидролиза на соли редактиране

Хидролизата на соли е разновидност на хидролизата, при която протичат реакции на йонообмен в разтвори на разтворими соли. Движещата сила на процеса е взаимодействието на йоните с водата, при което се образува слаб електролит в йонен или молекулярен вид.

Различават се обратима и необратима хидролиза на соли:[2]

1. Хидролиза на сол на слаба киселина и силна основа (хидролиза чрез анион):

 
 

(разтворът има слабо алкална среда, реакцията протича обратимо, хидролизата във втори етап протича в незначителна степен)

2. Хидролиза на сол на силна киселина и слаба основа (катионна хидролиза):

 
 

(разтворът има слабо кисела среда, реакцията протича обратимо, хидролизата във втори етап протича в нищожна степени)

3. Хидролиза на сол на слаба киселина и слаба основа:

 
 

(равновесието се измества към продуктите, хидролизата протича почти напълно, тъй като и двата продукта на реакция напускат реакционната зона под формата на утайка или газ)

4. Солта на силна киселина и силна основа не се хидролизира, а разтворът е неутрален.

Степен на хидролизата редактиране

Под „степен на хидролизата“ се разбира съотношението на количеството (концентрацията) на солта, подложена на хидролиза, към общото количество (концентрация) на разтворената сол. Обозначава се с α.

 

където   е броя молове хидролизирана сол, а   е общият брой молове разтворена сол. Колкото степента на хидролиза на солта е по-висока, толкова е по-слаба киселината или основата, която я образува. Това е количествена характеристика на хидролизата.

Източници редактиране

  1. Hydrolysis // Encyclopædia Britannica, 16 ноември 2016. Посетен на 17 август 2019.
  2. Посочените по-долу молекулни уравнения за случаите 1 и 2 са изключително условни, тъй като електролитните вещества във водния разтвор са в йонна форма.