Центростремителна сила

Центростремителна сила е силата, действаща на тяло, движещо се по затворена криволинейна траектория (окръжност или елипса), насочена към центъра на кривината на траекторията. Всяко движение по затворена крива е ускорително. Измерва се в нютони. Тривиален случай на такова движение е движението на тяло по окръжност. В този случай центростремителната сила е насочена към центъра на окръжността.

Силите, масите, скоростите и орбитите на дадена конфигурация от въртящи се тела

Центростремителната сила винаги действа перпендикулярно на посоката на движение на тялото. В случая, когато обектът се движи по дъга от окръжност с променлива скорост, пълната сила се разлага на перпендикулярна компонента, която променя посоката на движение (центростремителна компонента), и паралелна или тангенциална компонента, поради която се променя скоростта.

Основни зависимости

редактиране

Центростремителното ускорение зависи от радиуса r на окръжността и от скоростта v (линейната скорост) на обекта:

 

където ω = v /r е ъгловата скорост, r е радиусът на окръжността. Отрицателният знак показва, че посоката на ускорението е към центъра на окръжността.

От втория принцип на механиката F = ma за центростремителната сила следва:

 

където   е единичният вектор по посока на нарастване на радиуса r.

Източници

редактиране