Частен съдебен изпълнител

Частен съдебен изпълнител, съкратено ЧСИ, е лице в България, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания.[1][2] Част е от правосъдната система. ЧСИ е служебно лице, на което е възложено да привежда в изпълнение изпълнителни листове и други актове за изпълнение.[3]

Название „Huissier de justice“ на съдебните изпълнители в Белгия и Франция. Френски служебен знак.

Частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. – Чл. 19. (1) ЗЧСИ[4]

Държавата чрез органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания.

Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

Частните съдебни изпълнители, се наричат „частни“, за да се разграничат от държавните съдебни изпълнители, не толкова, заради статутът им на самоосигуряващи се лица, действащи в рамките на свободна професия, колкото да се акцентира, че събират преимуществено частни вземания.

Организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители са уредени в Закона за частните съдебни изпълнители.[5]

Откриване на места за частни съдебни изпълнители редактиране

В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители, въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието.[6]

Правоспособност редактиране

Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания: има висше юридическо образование; придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт; има тригодишен юридически стаж; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано; не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител; не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност; не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут; издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Чл. 2, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители
  2. Камара на частните съдебни изпълнители // Посетен на 25.11.2019.
  3. Речник на българския език, Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките „СЪДЀБЕН, -бна, -бно, мн. -бни ...“
  4. Чл. 19 от Закона за частните съдебни изпълнители, Обн., ДВ, бр. 43 от 20.05.2005 г.
  5. Чл. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители
  6. Членове 8 и 9 от Закона за частните съдебни изпълнители