Верига на стойността (на английски: Value chain) е концепция за управление на бизнеса, популяризирана от признатия за водещ специалист по пазарна конкуренция американски икономист Майкъл Портър. Описана е за първи път в неговия труд – Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.

Веригата на стойността е верига от дейности, по която продуктите преминават последователно, като след всяка дейност повишават стойността си. Веригата на стойността на фирмата и това как фирмата изпълнява различните видове дейност е като цяло отражение на нейната история, стратегия, нейните подходи за реализацията на стратегията, а също и на стопанската дейност на вътрешните подразделения.

По този начин продуктът на фирмата става част от веригата на стойността, създавана за потребителя. „За да се придобият и задържат конкурентни предимства, трябва добре да се разбира както структурата на веригата на създаване на стойността на самата компания, така и положението на компанията в общата система на стойността“.

Създадената за потребителя стойност – това е сумата, която потребителите са готови да платят за предлагания от фирмата продукт. Цеността на продукта за купувача се измерва с общия обем постъпления, изразени като пазарна стойност на продуктите на фирмата, които компанията е в състояние да продаде. Компанията е печеливша, ако пазарната стойност на нейните продукти превишава разходите за производството на тези продукти. Създаването на продукти, чиято стойност за потребителя превишава производствените разходи, е цел на всяка от конкурентните стратегии.

Веригата на стойността позволява да се види от какво се формира тази стойност; тя се състои от видовете дейности по създаване на стойност и печалба или надценка. Видовете дейности, непосредствено създаващи стойност, са различните от физическа и технологична гледна точка операции, изпълнявани от фирмата.

Системата за създаване на стойност на фирма, работеща в даден отрасъл, обхваща веригите на стойността на доставчиците, на самата фирма, на каналите за дистрибуция и на потребителя на продукцията.

Източник на конкурентни предимства са различията между веригите на стойността на конкурентите.

Компоненти

редактиране
 
Схема на веригата за добавяне на стойност

Декомпозирането на веригата на стойността означава да се идентифицират елементите ѝ, както е направено от Майкъл Портър (Porter, Michael E., (1985). Competitive Advantage, Ch.1), който е разграничил девет елемента на веригата. Основните включват вътрешна и външна логистика, преработка, маркетинг и продажби, поддръжка. Поддържащите елементи на веригата са: технологично развитие, снабдяване, мениджмънт на човешките ресурси, корпоративна инфраструктура.

Маржът (надценката), от която произтича печалбата, е разликата между общата стойност, цената на продукта и сумарните разходи за изпълнение на операциите по създаване на стойността.

Основни дейности

редактиране

Основните (или първични) дейности са такива, които имат непосредствено отношение към физическото създаване на продукта, продажбите и придвижването на продукта към купувача, както и обслужването и техническата поддръжка на продукта след придобиването му от купувача.

По-конкретно към първичните дейности се отнасят:

  • Логистика на входящите материални потоци – тук се включват дейностите, свързани с получаването, съхраняването и разпространението на всичко, което се използва за производството на продукта, като товарно-разтоварни работи, складови помещения, контрол върху материалните запаси, организация на транспорта, заплащане на доставчиците;
  • Операции – включват видовете дейности, свързани с превръщането на изходните материали в краен продукт; това е работата на техническото оборудване, опаковка монтаж, текущ монтаж на оборудването, тестиране, работата на заводите и производствените центрове;
  • Логистика на изходящите потоци – включва дейностите, свързани със събирането, съхраняването и физическата дистрибуция на продуктите до купувачите; със съхраняване на готовата продукция на склад, товарно-разтоварните работи, работата на транспорта, доставката на продукта до купувача, обработката на поръчките, определяне на времето за тяхната доставка;
  • Маркетинг и продажби – дейности, свързани с това купувачите да могат да придобият продукта и да пожелаят да го придобият; тук се включват продажбите, рекламата, работата на търговския персонал, избора на канал за реализация и взаимоотношения с този канал, ценова политика;
  • Следпродажбени услуги – включват дейности, свързани с предоставяне на услуги по поддържането и дори по увеличаването на стойността на продукта: инсталиране, поддръжка и ремонт, техническа помощ, консултации, обучение, доставка на резервни части и настройване на продукта в съответствие с нуждите на потребителите.

Поддържащите дейности

редактиране

Поддържащите (или вторични) дейности са насочени към поддръжка на първичните видове дейност и обхващат покупките и доставката, технологичното развитие, управлението на човешките ресурси и фирмената инфрастуктура По-конкретно към поддържащите дейности се отнасят:

  • Фирмената инфраструктура – дейности, свързани с общото управление, с планирането, с финансите и отчетността, с юридическото осигуряване, взаимоотношения с държавата, управление на качеството, застраховане и сигурност, управленски информационни системи, организационна култура и други функции на висшето управление;
  • Управление на човешките ресурси – дейности, асоциирани с подбора, назначаването, обучението, развитието и възнагражденията на всички видове персонал, регулиране на работните взаимоотношения;
  • Технологично развитие (изследвания и развитие) – дейности, свързани с научноизследователска и развойна дейност, усъвършенстване на продуктите и на технологиите, телекомуникационни системи, развитие на информационните бази, компютризация на поддържащите системи;
  • Покупки – дейности, свързани със закупуване на необходимите материали, които се използват на всички етапи на създаването на стойност, а не само за производството; тук се включват покупките на суровини, разходни материали и активи – производствено оборудване, лабораторна апаратура, офисно оборудване, сгради.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране