Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Глъ̀тъчната съгласна (или фарингална) представлява вид съгласен звук на речта, който се създава предимно от глътката (гълтача) лат.: pharynx в човешкото гърло. Някои езиковеди разграничават два вида подобни звукове:

  • „горните“ (носо-глътъчни) глътъчни съгласни, произнасяни чрез издърпване най-задната част (корена) на езика към горната (pars nasalis) или към средната (pars oralis) част на гръкляна (ларинкса);
  • и „долни“ (гръкляно-глътъчни), които се учленяват чрез поставяне на гънките plicae aryepiglotticae от долната част на гълтача (pars laryngea) срещу надгръклянника (като при образуване на последните, езикът почти не участва).

При доста други звукове е налице и т.нар. фарингализация, което представлява допълнително съучленение.

Международната фонетична азбука (МФА) определя следните строго глътъчни съгласни звукове:

МФА Описание Пример
Правопис МФА Превод
ʕ звучна глътъчна проходна съгласна caadi [ʕaːdi] нормален (агулски)
ʕ̞ звучна глътъчна приблизителна съгласна ravn [ʕ̞ɑʊ̯ˀn] гарван (датски)
ħ беззвучна глътъчна проходна съгласна xood [ħoːd] бастун (агулски)

Въпреки че се разглеждат като проходни съгласни, подобни на [ʕ] звукове обикновено биват приблизителни. Самият знак е двусмислен, тъй като не съществува език със строго разграничени нарочни проходни и приблизителни учленения на въпросния звук. Понякога начинът на учленение се отбелязва с диакритическия знак за пониженост [ʕ̞].

Глътъчните съгласни звукове обичайно се срещат в три географски пояса:

Намират се, макар и по-рядко, и на други места, като например в таманския език. Във финския език има слабо изразена проходна съгласна като рефлекс на /h/ след гласните /ɑ/ и /æ/ в края на сричката ([tæħti]).

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  • Kodzasov, S. V. Pharyngeal Features in the Daghestan Languages. Proceedings of the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences (Tallinn, Estonia, Aug 1-7 1987), pp. 142-144