Дигама (главна буква Ϝ, малка буква ϝ) е името на архаична буква от гръцката азбука, която днес не се използва. С тази буква се е означавала фонемата /w/. Тя е била шестата буква от азбуката и в гръцката бройна система означава 6. От нея произлиза буквата F в латиницата.

Greek alphabet alpha-omega.svg
Гръцка азбука
Α α — алфа Β β — вита
Γ γ — гама Δ δ — делта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — зита
Η η — ита Θ θ ϑ — тита
Ι ι — йота Κ κ — капа
Λ λ — ламда Μ μ — ми
Ν ν — ни Ξ ξ — кси
Ο ο — омикрон Π π — пи
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тав Υ υ — ипсилон
Φ φ ϕ — фи Χ χ — хи
Ψ ψ — пси Ω ω — омега
Излезли от употреба
Digamma uc lc.svg(Pamphylian digamma uc lc.svg) Ϝ ϝ — дигама Stigma uc lc.svg Ϛ ϛ — стигма
Heta uc lc.svg Ͱ ͱ — хета San uc lc.svg Ϻ ϻ — сан
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Ϟ (Ϙ)— копа Greek Sampi 2 shapes.svg Ϡ (Ͳ) — сампи
Sho uc lc.svg Ϸ ϸ — шо
Digamma uc lc.svg
Pamphylian digamma uc lc.svg

Дигама се появява в гръцката азбука като еквивалент на буквата Phoenician waw.png wāw (или wāu) от финикийската азбука. Тя приличала на буквата гама – Γ, откъдето произлиза и името „двойна гама“. Поради слабото използване на тази фонема в някои диалекти на старогръцкия език и най-вече в доминиращия диалект – йонийския, буквата не се запазва в съвременния език. В други диалекти присъствието на тази съгласна се е запазило до по-късни периоди или е еволюирало във β.

Въпреки че е напълно изчезнала като съгласна през 2 век, тази буква запазва ролята си на число в гръцката бройна система и е била изписвана като стигма (Ϛ, ϛ), свързани сигма и тау или последователни στ(ΣΤ).