Електродинамика

Електродинамиката (и като класическа електродинамика) е дял от теоретичната физика.

Занимава се с влиянието на електромагнитното поле върху динамичното поведение на заредени частици. В зависимост от условията, в които се намират разглежданите тела, се разделя на класическа електродинамика и квантова електродинамика.

Основни величиниРедактиране

въздействие на ел.поле на заряд Q спрямо: затворен контур

C

Затворена повърхнина

S

Заряд

Q

Затворена повърхнина

S

затворен контур

C

Изменение във времето E   Q
          B
           

Основни зависимостиРедактиране

Наименование Диференциална Форма Интегрална форма
Закон на Гаус относно

поток на електрическата индукция

   
Закон на Гаус относно
поток на магнитната индукция
   
Закон на Фарадей:

за промяна на магнитната индукция

   
Закон на Ампер
(в разширения от Максуел вариант):
   

1. ( Гаус) Потокът на електрическото поле през затворена повърхност е равен на заградените свободни заряди разделени на енектрическата проницаемост на средата:

 

Диференциален вид:

 

2. ( Гаус) Потокът на магнитната индукция през затворена повърхност е равен на 0.

 

Диференциален вид:  

3. (Фарадей) Електродвижещото напрежение по затворен контур е равно на промяната на магнитната индукция през заградената от този контур площ със знак минус:

  където:  
ΦB магнитен поток през областта с площ А.

Диференциална форма:

 

4. ( Ампер/ Максуел)

 

Максуел полага че:   имащ смисъл на ток, протичащ през останалата част от затворената повърхност извън областта С.

 

Диференциална форма:

 

или:

 

ЕдинициРедактиране

Символ Значение Измерителна единица в SI
  електрическо поле (Интензитет) V/m

волт на метър

  Интензитет на магнитното поле
наричано още спомагателно поле
A/m

ампер на метър

  Електрическа Индукция
(плътност на електрическия поток)
 

кулон на метър квадратен

  Магнитна индукция
наричана също плътност на магнитния поток
или магнитно поле
T или  или  

тесла или вебер на квадратен метър
или Нютон/Ампер.метър

  плътност на свободните електрически заряди
не се включват свързаните диполни двойки
 

кулон на метър кубичен

  плътност на електрическия ток
не включва поляризационните токове и токовете на намагнитване в средата
 

ампер на метър квадратен

  диференциален вектор, равен по дължина на площтта на пренебрежимо малка област, с посока по нормалата към повърхността на тази област  

метър квадратен

  диференциален елемент от обема V заграден от повърхност S  

метър кубичен

  диференциален вектор на елемента от пътя, с посока по тангентата към затворен контур C заграждащ площ S m

метър

  оператор дивергенция 1/m

на метър

  ротация или завихряне 1/m

на метър


Шаблон:Физика-мъниче