редактиране 

Портал Физика

Физиката (от гръцки: φυσικός (фисикос) — естествен, φύσις (фисис) — природа) е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи строежа и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, защото търси количествено описание на природните явления. Физиката се основава на теории, които дават ясни, измерими предвиждания и подлежат на експериментална проверка. За достоверни се приемат само експериментални резултати, които могат да бъдат независимо възпроизведени. Теоретичната и експерименталната физика са тясно свързани − понякога развитието на физичните теории мотивира провеждането на нови експерименти, а понякога нови експериментални данни провокират създаването на нова теория. За изучаването на природните явления тези два подхода са еднакво важни.

Значението на физиката в съвременния свят е огромно. Новите ѝ идеи и достижения водят до развитието на другите науки и до нови научни открития, които от своя страна намират приложение в техниката и промишлеността. Така например, изследванията в областта на електромагнетизма водят до появата на телефона, електромотора, влаковете на магнитна възглавница; откритията в областта на термодинамиката правят възможно построяването на автомобила, а развитието на електрониката води до появата на компютрите. ...още»


редактиране 

Избрана статия

Лъч светлина в Каньон на антилопата, САЩ

Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 nm. Понякога към понятието светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.

Петте основни характеристики на светлината са яркост (възприемано от човешкото око като интензитет), дължина на вълната (или честота, възприемана от човешкото око като цвят), поляризация (при нормални обстоятелства човешкото око не може да я регистрира), фаза и орбитален ъглов момент.

Според съвременната физика светлината представлява вълново-корпускулярно лъчение, т.е. едновременно се проявява като поток от частици (фотони), които могат например да избиват електрони (фотоелектричен ефект), а в друг случай се държат като вълна — наблюдават се явленията дифракция и интерференция. Според квантовата механика фотоните нямат маса, което следва непосредствено от теорията на относителността. още...»

редактиране 

Избрана личност

Алберт Айнщайн (на немски език Albert Einstein) (14 март 187918 април 1955) е немски физик теоретик от еврейски произход, живял и работил в Германия, Швейцария и САЩ, известен като създател на теорията на относителността и допринесъл значително за развитието на релативистката космология. Неговото име се отъждествява с популярното уравнение за еквивалентност на маса и енергия. Написва 50 научни труда, а също и много книги и статии по религиозни и философски въпроси, като най-известната между тях е "Светът такъв, какъвто го виждам" (The World As I See It, 1934). През 1921 година получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и откриването на закона за фотоелектричния ефект. (...още»)

Photo credit: Oren Jack Turner, Source: Library of Congress.

редактиране 

Как да участвувате...

Без значение дали сте експерт или начинаещ, бъдете смели, подобрете някоя статия, като я редактирате.
Ако трябва, ползвайте пясъчника, достъпен на Вашата лична страница, но бързо се върнете към статията, за да поправите очевидната грешка, която сте забелязали
  • Разширете някоя статия-мъниче по физика.
  • Редактирайте съществуваща статия по физика или създайте нова
  • Присъединете се към проект „Физика“ като използвате беседата за контакт с другите участници в проекта.
  • Подобрете портал „Физика“ като добавите информация към раздел „Знаете ли, че...“, нови „Избрани статии“ и „Избрани изображения“
  • Прегледайте готовите статии за яснота на изложението и за грешки, споделяйте впечатления на беседата на всяка статия, добавете източници
редактиране 

Свързани портали

редактиране 

Знаете ли че...

  • ... светлината изминава разстоянието от Земята до Луната за 1,3 секунди?
редактиране 

Избрано изображение

Художествено представяне на махалото на Фуко
редактиране 

Желани статии