Наставката (лат. суфикс) е част от думата, морфема, която стои след корена и променя лексикалното и/или граматическото значение на думата.[1]

Примери за промяна на лексикалното значение:

 • учител, огнен, публикувам, братски.

Наставките могат да променят не само лексикалното, но и граматическото значение на думата. Например наставката –ва придава несвършен вид на глаголите:

 • река — реквам;
 • хукна — хуквам.

Наставката –н образува глаголи от свършен вид:

 • седна, легна, мина.

При глаголите се използват и други наставки: –ува, –ява (–ева), –ира, –изира и т.н.:

 • векувам, лагерувам, спортувам, танцувам;
 • заболявам, оздравявам, заклевам;
 • адресирам, лакирам, шокирам;
 • тиранизирам, характеризирам.

Наставките –ен, –ист, –ск, –ат, –ов и –ев произвеждат прилагателни имена:

 • народен, сънен, златен, сребърен, огнен, боен;
 • лъчист, златист, сребрист, обемист, породист;
 • съседски, детски, царски, селски, стопански;
 • крилат, чудноват, похват;
 • орехов, черешов, елхов, розов, гроздов;
 • царев, лицев, слънчев.

Наставките –ист и –ен могат обаче да произвеждат и съществителни имена:

 • багерист, журналист, икономист, машинист;
 • изгрев, посев.

Наставките –тел, –ар, –яр, –ач, –джия образуват съществителни имена за деятели:

 • предпазител, владетел, заместител, нападател;
 • лекар, стругар, златар, печатар;
 • огняр, ладияр, леяр;
 • носач, шивач, продавач;
 • бояджия, тютюнджия.

Обаче наставките –ар и –яр произвеждат съществителни имена не само за деятели:

 • сухар, буквар;
 • формуляр.

Формативите –не и –ние (съставени от наставка и окончание) служат за образуване на отглаголни съществителни:

 • горене, ходене, бягане, пълзене;
 • творение, утешение, приближение, съединение.

Вижте също Редактиране

Източници Редактиране

 1. Петър Пашов, Практическа българска граматика, София, 1989, стр. 48.