Новите определения в SI

Новите определения в SI са предложени от Международния комитет по мерки и теглилки в проекта за резолюцията на XXVI Генералната конференция по мерки и теглилки, състояла се на 13 – 16 ноември 2018 г. В проекта се предвижда да се преформулират определенията на основните единици от SI[1]. Новата SI бе формално одобрена с гласуване на 16 ноември 2018 г. и влезе в сила на 20 май 2019 г.

Системата SI след 1983 г., но преди предефинирането ѝ през 2019 г.
Системата SI след предефинирането ѝ през 2019 г: Зависимост на определенията на основните единици от физически константи с фиксирани числени стойности и от други базови единици

Запазват се седемте основни мерни единици: секунда, метър, килограм, ампер, келвин, мол и кандела. От тях килограм, ампер, келвин и мол се преформулират така, че в определенията им да се използват числовите стойности на следните константи: константа на Планк и константа на Болцман, елементарен електрически заряд и число на Авогадро. Секундата, метърът и канделата вече са изразени чрез константи, затова техните определения само се уточняват. Тези изменения подобряват SI, без да се изменят големините на единиците, което осигурява съвместимост със съществуващите измервания.[2]

Новата SI използва фундаменталните физически константи като основа за определяне на основните единици от SI, което например означава, че се прекратява използването на платинено-иридиевия еталон на килограма за официалното определение на килограма в системата SI.

Съдържание на измененията редактиране

Международната система единици, SI, включва 7 основни единици за измерване – секунда, метър, килограм, ампер, келвин, мол, кандела – и ред производни единици.[3] Преди измененията килограмът се определяше като масата на един конкретен еталон – международния прототип на килограма. Това определение притежаваше някои недостатъци. Другите основни единици не бяха привързани към конкретни артефакти, но някои определения също се оказаха неудобни (и освен това сами по себе си се опираха на определението за килограм).[4]

Промените непосредствено засягат определенията на килограма, ампера, келвина и мола: сега тези единици се определят чрез фиксираните стойности на елементарния електрически заряд и константите на Планк, Болцман и Авогадро. Определенията за секунда, метър и кандела по същество остават предишните (ако не се смята това, че определението за кандела се опира на определението за килограм, което се промени), обаче за да се спази стилово единство на определенията, формално бяха заменени всички стари определения. Освен това, отменени са препоръчаните за реализация на волта и ома фиксирани стойности на константата на Джоузефсън KJ-90 и костантата на фон Клицинг RK-90[5]

Спазва се приемствеността в SI: в резултат на промените големината на всички единици за измерване не са се изменили; числената стойност на резултатите от измерванията, изразени в старите единици, по този начин, също не се променят (освен някои електрически величини, за което става дума по-нататък). Обаче някои величини, които преди бяха определени точно, станаха експериментално определяни. Масите на всички еталони на килограма, възходящи към международния прототип на килограма, придобиха допълнителна грешка от 10 μg, тъй като масата на самия прототип сега е равна на 1 kg именно с такава грешка[6]. Измерените стойности и скалите за напрежения и съпротивления се промениха с част от порядка а 10−7 и 10−8, съответно, обаче това е свързано не с изменението на определенията на основните единици, а с това, че преди за реализация на единиците за напрежение и съпротивление се препоръчваха фиксирани стойности на константите на Джоузефсън и фон Клицинг, които не бяха съгласувани с останалата SI[7].

Въпреки че международният прототип на килограма вече не служи като еталон на килограма като единица от SI, той все още се съхранява в Бюрото за мерки и теглилки, максимално защитен от външни въздействия.[8]

Новото определение на SI редактиране

Международната система единици, SI, е система от единици, в която:[9]

На това определение може да се даде форма на набор от определения на основните единици.[10] Този набор от определения е даден в статията Основни единици.

Източници редактиране

Външни препратки редактиране

Вижте също редактиране