Обособени части в изречението

Обособени части са второстепенни части на изречението, които имат относителна смислова самостоятелност и са отделени интонационно и пунктуационно.

Обособяване редактиране

Обособените части често се въвеждат с причастие, обръщане на словореда или преместване на определителния член.

Пример: Изплашено, кучето се скри под леглото. Обособената част тук е изплашено. Тя изпълнява службата на обстоятелствено пояснение.

Обособяват се само второстепенните части (допълнение, обстоятелствено пояснение, определение, приложение, сказуемно определение).

Допълненията се обособяват рядко, и то само непреките допълнения. Пример (от Йордан Йовков):

Нищо друго не виждаха, освен някоя подплашена сърна.

Определенията на местоименията задължително се обособяват:

Те, уморени и ядосани, едвам вървяха.

Задпоставените съгласувани определения се обособяват:

Скрих се зад дърветата, свежи и разлистени.

Могат да се обособяват приложения:

Георгиев, новият учител, влезе в час.

Приложенията на местоименията задължително се обособяват:

Той, приятелят от детинство, не ми повярва.

Когато едно обстоятелствено пояснение уточнява друго, второто обстоятелствено пояснение често се обособява:

Там, в отдалечената къща, той намира покой и хармония.

Правопис редактиране

Обособените части винаги се отделят със запетая, тире или скоби.

Вижте редактиране