Отглаголно съществително име

Отглаголното съществително се образува от глаголна основа и означава опредметено действие (процес или състояние), представено в абстрактен смисъл, тоест то е име на действие, представено в самия процес на осъществяването си.

Образуване редактиране

Отглаголно съществително може да се образува със или без добавяне на словообразувателни морфеми към глаголния корен.

Без словообразувателни морфеми са образувани съществителни като внос, износ, размах, разпад, израз и т.н.

В някои езици, например в английския, едни и същи думи имат значение на различни части на речта, като често при тях основното значение е глаголно, а значението на съществително име може да се смята за отглаголно съществително, например walk в изречението I went for a walk. (Отидох на разходка.)

Отглаголно съществително може да се образува чрез добавяне на морфема (обикновено наставка) към глаголния корен, например четене, писане, развитие, разходка, стрелба, управление.

В английския език за отглаголни съществителни обикновено се смятат т.нар. ing-форми:

The writing of a book is always an ambitious undertaking.
(Писането на книга винаги е амбициозно начинание.)

Тези форми обаче често се смесват с т.нар. герундий:

The question of being is an intrinsic part of philosophy.
(Въпросът за съществуванието е присъщ на философията.)

Освен това в английския език има съществителни, които формално могат да се разглеждат като образувани от глагол, например removal:

I am against the removal of the previous candidate.
(Аз съм против отстраняването на предишния кандидат.)

Обаче в английската граматика тези съществителни не се разглеждат като отглаголни.

В някои езици инфинитивът на глагола играе роля и на отглаголно съществително:

В хърватския език: Što ima za jesti?
В руския език: Что у нас можно есть? (Какво има за ядене?)
В английския език: To speak is not to listen. (Говоренето не е като слушането.
Буквално: Да говориш, не е [като] да слушаш.)

В други езици, например в японския, има частици, които стоят отделно от глаголите, но когато такава частица се постави след глагол, се получава смисъл на отглаголно съществително:

Yomu koto-ga muzukashi. (Четенето е трудно.)
Hon-o yomu koto-wa yueki desu. (Четенето на книги е полезно.).

Употреба редактиране

Отглаголните съществителни се използват широко във всички стилове на езика, но се смята, че прекалената им употреба прави речта тромава и абстрактна.

Отглаголно съществително може да се постави на всяко място в изречението, където може да се използва съществително име изобщо. В българския език нечленуваните отглаголни съществителни на -не, образувани от преходни глаголи, могат да имат пряко допълнение, свързано към тях без предлог:

прибиране реколтата, засилване темпото и т.н.

Обаче по-обичайно и правилно е свързването чрез предлога на:

прибиране на реколтата, засилване на темпото.

Вижте също редактиране

Използвана литература редактиране

  • Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова, Словарь-справочник лингвистических терминов, Москва, 1976.
  • Граматика на съвременния български книжовен език, том 2 — Морфология, С., 1983.
  • Юрий Маслов, Граматика на българския език, С., 1982.
  • Стоян Стоянов, Граматика на българския книжовен език, С., 1964.
  • Б. П. Лаврентьев, Самоучитель японского языка, М., 1982.