Принудителен труд

труд, извършван против волята на работещия

Принудителният труд е труд, извършван от човек против волята му, чрез заплаха за наказание – насилие, включително задържане или смърт, или други форми на принуда на него или негови близки.[1]

Принудителен труд на каторжници в Австралия в началото на XX век

Принудителният труд обхваща всички форми на робството и свързани институции, като дългово робство, крепостничество и трудови лагери.