Отваря главното меню

Природният парк е вид защитена територия.

Целта на създаването на природните паркове е да се осигури дългосрочна защита на естествените и изкуствените екосистеми на неговата територия, като едновременно с това може да поддържа дейности като туризъм, земеделие и промишленост, които да не замърсяват околната среда. Основният стремеж в този вид защитена територия е постигане на устойчиво развитие.

В различните държави природните паркове имат различно определение и попадат в различни категории на защитени територии според Международния съюз за защита на природата (IUCN). В България природните паркове попадат в категория V – защитен ландшафт/акватория.

В природните паркове се спазват по-леки режими на защита в сравнение с националните паркове. Според българското законодателство основната разлика между природен парк и национален парк е в това, че цялата територия на националния парк е държавна собственост и в него не са включени селища. В природния парк не е задължително собствеността да е държавна и включването на селища към територията му са позволени.

ДейностиРедактиране

Според Закона за защитените територии в България в природните паркове са забранени следните дейности:

  • строителство, което не е разрешено със заповедта за обявяване на парка и плана за управление;
  • добив на полезни изкопаеми по открит способ;
  • събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
  • събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
  • внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове и др.

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране