Аллах (от арабски: الله, اللّه, اللّٰه, ﺍﷲ, Allāh) е арабската дума за „Бог“, образувана от определителния член ال al и إل ilah „бог“, т.е. „Богът“.[1]

Част от поредицата относно
Allah1.png
Ислям

Вярвания

Аллах · Единосъщие на Аллах
Мохамед · Други пророци

Практики

Изповядване на вярата · Молитва
Говеене · Милостиня · Поклонение

Текстове и закони

Коран · Сунна · Хадис
Фик · Шариат · Калам · Суфизъм

История и лидери

Разпространение на исляма
Семейството на Мохамед
Сподвижници на Мохамед
Сунити · Шиити
Праведните халифи · Шиитските имами

Култура и общество

Ислямски науки · Животни · Изкуство
Календар · Децата
Демография · Празници
Джамии · Философия
Наука · Жените
Политика · Дауах

Вижте също

Критика · Ислямофобия
Глосар на ислямските термини

Ислямски портал
 п  б  р 

В арабския език аллах няма нито род, нито множествено число. В исляма, тази дума се използва за обозначение на единствения Бог, смятан за идентичен с Бога на юдеите и християните.[2] Арабскоговорещите евреи и християни също използват думата аллах (даже и в Библията). И обратно – в някои преводи на Свещения Коран на български език, също се използва вместо аллах думата бог.

ИсторияРедактиране

 
Името на Аллах изписано с Ислямска калиграфия

По произход божеството Аллах е древносемитско. Почитано е в Северна и Централна Арабия като бог праотец и творец.[3][4] По това време обаче той не е схващан като единен и единствен Бог, а като върховно божество в политеистичния пантеон на предислямската Кааба.[5]

В арабската митология Аллах (от нарицателното ʾilāh, ‚бог‘) е върховно божество, бог праотец, демиург, създател на човека. Като отдалечено от човека божество не покровителства никоя конкретна етническа група. Не е известно да е имал светилища.

Предполага се, че тъй като името е нарицателно за божество, то е име, използвано за замяна на свещеното (вж. Елохим и Адонай) на неизвестно ни по име божество (или божества), а по-късно е използвано и за отъждествяване с различни локални богове (вж. Хубал и Душара).[2][3]

Аллах в ИслямаРедактиране

Вярата в Аллах според сунититеРедактиране

Според суннитите Аллах е велик, свръхестествен, невъображаем, различен от всичко, което може да си представи човек. Затова Аллах пряко не може да бъде представен със звук, изображение и др. Ето защо, сунитите споменават „качествата“, „атрибутите“ (сифат) на Аллах. Те се делят на две групи: сифат затийа и сифат субутийа.

 • Сифат затийа: Хаях, Илим, Сами', Басар, Ирадах, Кудрах, Калям, Такуин.
  • Хаях = „Аллах е жив“;
  • Илим = „Аллах знае всичко, знае какво се крие в душата на всяко същество“;
  • Сами' = „Аллах чува всичко“;
  • Басар = „Аллах вижда всичко“;
  • Ирадах = „Аллах пожелава“;
  • Кудрах = „Аллах е способен да направи всичко“;
  • Калям = „Аллах може да говори без да се нуждае от букви, звукове и др.“;
  • Такуин = „Аллах може да създава от нищото“.
 • Сифат субутийа: Ууджут, Кидам, Бака, Уахданийах, Мухаляфату лил-хауадис, Кийаму бин-Нафс.
  • Ууджут = „Аллах съществува“;
  • Кидам = „Съществуването на Аллах няма начало“;
  • Бака = „Съществуването на Аллах няма край“;
  • Уахданийах = „Аллах е един“;
  • Мухаляфату лил-хауадис = „Аллах е различен от всичко, което идва на ум“;
  • Кийаму бин-Нафс = „Аллах не се нуждае от нищо“.

Освен гореизброените 13 атрибута, в Корана и в хадисите се споменават и 99-те имена на Аллах. В Корана Аллах говори за себе си на много места, но според един хадис, когато група юдеи от Медина попитала Мохамед кой е Аллах, била низпослана сура Ал-Ихлас, в която Аллах се обръща към Мохамед и му казва как да отговори на юдеите по следния начин:[6]


Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

 1. Allah. In Encyclopædia Britannica. Посетен на 16 ноември 2015.
 2. а б Михаил Б. Пиотровски. „Аллах (2)“. В: Световните митологии. Т. 1. С., 1999
 3. а б Авраам Г. Лундин. Аллах (1). В: Световните митологии. Т. 1. С., 1999
 4. Anthony S. Mercatante, James R. Dow. The Facts on File Encyclopedia of World Mythology and Legend. Vol. I. New York, 1983
 5. Симеон Евстатиев. „Аллах Архив на оригинала от 2007-09-30 в Wayback Machine.“. В: Ислямът: кратък справочник.
 6. AL-IKHLAS. // IslamiCity.com. Посетен на 28 януари 2012.

Външни препраткиРедактиране