Атмосфера (единица)

единица за налягане, равняваща се на 101 325 Pa
Вижте пояснителната страница за други значения на атмосфера.

Атмосфера е мерна единица за налягане, като съществуват две извънсистемни единици с такова име: физическа (също нормална или стандартна) и техническа атмосфера.

Физическа атмосфера

редактиране

Физическата атмосфера (означение atm) е единица за налягане, равна на нормалното атмосферно налягане на морското равнище. Това е налягането, уравновесяващо живачен стълб с височина 760 mm при температура 0 °C; плътност на живака 13 595,1 kg/m3 и стандартно земно ускорение при свободното падане g = 9,806 65 m/s2. През 1954 на 10-ата Генерална конференция по мерки и теглилки е прието 1 стандартна атмосфера да е равна на точно 101 325 N/m².[1]

1 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa (точно)

или

1 atm ≈ 0,1 MPa (приблизително)

Техническа атмосфера

редактиране

Техническата атмосфера (означение at, ат) е единица за налягане, равна на налягането, предизвикано от сила 1 kgf, равномерно разпределена на плоска повърхност с лице 1 cm2. Равна е приблизително на 736 mmHg.

1 at = 1 kgf/cm2 = 98 066,5 Pa (точно)

Употреба

редактиране

И двете единици за налягане са извънсистемни и употребата им съвместно с единиците от SI не се допуска. При всички случаи трябва да се ползва единицата паскал и нейните дробни и кратни единици, включително bar. Атмосферното налягане например се посочва в хектопаскали (1 hPa = 100 Pa).

Връзка между различните единици за налягане
паскала
(Pa)
бара
(bar)
технически атмосфери
(at = 1 kgf/cm2)
физически атмосфери
(atm)
милиметри живачен стълб
(mmHg)
1 Pa 1 10−5 10,197×10−6 9,8692×10−6 7,5006×10−3
1 bar 105 1 1,0197 0,98692 750,06
1 at 98 066,5 0,980665 1 0,96784 735,56
1 atm 101 325 1,01325 1,033 1 760
1 mmHg 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 1

Източници

редактиране