Банковото дело, наричано кратко банкиране, е най-разпространената съвременна законова форма на финансови услуги.

Банково дело
КИД-2008
-K. Финансови и застрахователни дейности
-64. Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
→64.1. Парично посредничество
64.11. Дейност на централната банка
64.19. Друго парично посредничество
Банково дело в Общомедия

То обхваща дейността на централните банки, на търговските и специализираните банки за привличане на депозити или техни заместители от нефинансови източници и за отпускане на кредити.[1] Дейността често включва извършване на трансакции и разплащания, управляване на банкови влогове и др.

Електронното банкиране е услуга, предлагана от повечето съвременни банки, чрез която титулярът (или негов пълномощник) се разпорежда със своите активи в съответната банка чрез интернет достъп през компютър или мобилен телефон.

Бележки редактиране